Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

                                                                             Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu lub na adres e-mail: sklep@idea-nova.pl.

3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt został dostarczony do Konsumenta.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu albo po przez panel klienta.

5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu sklep@idea-nova.pl lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest:

  1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

7. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem  „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.

8. W przypadku, gdy Sklep zaproponuje, że odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Konsument zobowiązany jest do wydania Produktu w terminie uzgodnionym ze Sklepem.

9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta.

10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Sklep jest uprawniony do obniżenia wysokości zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w przypadku korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie szerszym niż opisany z zdaniu poprzednim. Sklep obniży wysokość zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sklep jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Konsumenta i odesłania mu Produktu z powrotem.

12. Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W celu uniknięcia wątpliwości, za zwykły, najtańszy sposób dostarczenia Produktów są uznawane sposoby dostawy wskazane w pkt XVI.2 Regulaminu. Sklep zwraca Konsumentowi koszty dostawy w kwocie nieprzekraczającej 17,27 zł brutto. W przypadku, gdy Konsument poniesie dodatkowe koszty dostawy przekraczające kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi nadwyżki ponad tę kwotę.

13. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sklep jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sklep zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.

14. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Produkt, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać Sklepowi dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.

15. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Konsument powinien podać Sklepowi pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sklep zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.

16. Zwrot Produktu do Sklepu na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następuje na koszt Konsumenta, przy czym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu. 

17. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

18. Opisane w pkt XVII.1-17 powyżej prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami.
pixelpixelpixel