Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

                                                           Polityka Prywatności NOVA Andrzej Wereszczyński spółka jawna

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych, Użytkowników strony internetowej www.idea-nova.pl oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością NOVA Andrzej Wereszczyński spółka jawna.

 

W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.idea-nova.pl (dalej również „Strona”), w związku ze współpracą ze spółką NOVA Andrzej Wereszczyński spółka jawna oraz w zakresie innych opisanych poniżej sytuacji.

 

 

I.            Informacje ogólne

 

1.      Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest

NOVA Andrzej Wereszczyński spółka jawna z siedzibą w Kobyłce

ul. Ejtnera 58, 05-230 Kobyłka,

NIP: 1251707944, REGON: 386591134,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850863,

(zwana dalej również „Administratorem”).

2.      W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji NOVA Andrzej Wereszczyński spółka jawna z siedzibą w Kobyłce, ul. Ejtnera 58, 05-230 Kobyłka, adresem e-mailowym sklep@idea-novapl

 

II.          Najważniejsze zasady

 

1.    Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2.      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, rejestracji i logowania się na swoje Konto, dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego IDEA NOVA dostępnego na stronie www.idea-nova.pl (dalej jako „Sklep”) oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.

3.      Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji. 

4.      Strona www.idea-nova.pl, dla prawidłowego jej działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.

        

 

III.        Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 

1.      W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2.      Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.      Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na  danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

IV.         Cele przetwarzania danych osobowych

 

1.      W celu umożliwienia Państwu użytkowania Sklepu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1)     rejestracja i logowanie do konta Klienta w Sklepie, korzystanie z funkcjonalności Sklepu

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu zawarcia tej umowy są Państwo zobowiązani do wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego i podania  swoich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, adresu zamieszkania lub siedziby, adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby) oraz loginu i hasła, a w przypadku przedsiębiorców również nazwy i NIPu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę (zarejestrować konto) i korzystać z usług świadczonych w ramach Sklepu.

W toku realizacji umowy (posiadania konta w Sklepie) Administrator może uzyskiwać kolejne dane osobowe dotyczące Państwa, w tym nr rachunku bankowego, z którego jest dokonywana płatność, adresu do doręczeń, adresów prowadzonej działalności gospodarczej, historii zakupów. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu;

 

2)     składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli posiadają Państwo zarejestrowane konto w Sklepie, dla celów realizacji umowy Administrator wykorzysta Państwa dane podane podczas rejestracji i/lub dostępne na koncie Klienta. W przypadku, gdy nie posiadają Państwo konta w Sklepie i wybierają opcję „Zamówienie bez rejestracji” (opcja dostępna wyłącznie dla konsumentów), są Państwo zobowiązani podać imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres e-mail oraz numer telefonu. W trakcie realizacji umowy Administrator przetwarza również nr rachunku bankowego (w związku z dokonaną płatnością). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę za pośrednictwem Sklepu;

 

3)     odstąpienie od umowy sprzedaży

Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązków umownych wynikających z przysługującego konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Administrator przetwarza dane wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania uprawnienia do odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu ceny i kosztów dostarczenia rzeczy, ewentualnie w celu poinformowania Państwa, że odstąpienie nie może zostać uwzględnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży;

 

4)     obsługa reklamacji związanych z zawartą umową sprzedaży

Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych rzeczy oraz z gwarancji przy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji są opisane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

 

5)     obsługa reklamacji dotyczących działania Sklepu

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dbałość o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Szczegółowe warunki składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących działania Sklepu są opisane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  

 

2.      Administrator przetwarza ponadto dane osobowe w innych celach związanych z funkcjonowaniem Strony, tj. w następujących celach:

1)     umożliwienie subskrybowania usługi E-mail Newsletter lub SMS Newsletter

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Za pośrednictwem Strony mają Państwo możliwość zasubskrybowania usługi Newsletter, w ramach której Administrator wysyła na podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu aktualne informacje na temat prowadzonej działalności, w tym informacje handlowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zasubskrybować usługę Newsletter;

 

2)     analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej oglądalności. W ramach analizy serwer automatycznie zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa dane dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony;

3)     ds.


Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl4)     wykorzystywanie plików cookies na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.

3.      Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1)    zawarcie i wykonanie umowy stacjonarnie w siedzibie Administratora

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem lub gdy są Państwo pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 

2)    prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o dobre relacje i zadowolenie Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych oraz wszelkich innych osób kontaktujących się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

 

3)    przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej  informacje handlowe dotyczące Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.

Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy klientów oraz prowadzi inne działania promujące działalność Administratora oraz marek wchodzące w skład oferty handlowej Administratora;

 

4)    administrowanie profilem Administratora na portalu Facebook

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na profilu Administratora na portalu Facebook (w tym polubienia przez Państwa profilu Administratora, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.).

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portalu danych dotyczących aktywności na profilu Administratora, zainteresowań, danych pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na profilu Administratora na portalu Facebook (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portalu Administrator może otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze,  proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Administratora.

Państwa aktywność na profilu Administratora na portalu Facebook ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalu Facebook, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.

 

Niezależnie od powyższego, portal Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

 

Dostawcą portalu Facebook jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025. Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Zakładając profil na portalu Facebook Administrator zawarł z Facebookiem porozumienie o administrowaniu danymi osobowymi. Z porozumieniem mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informacja na temat wykorzystywania statystyk strony na portalu Facebook znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Mają Państwo prawo egzekwować swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilu Administratora na Facebooku oraz w związku z wykorzystywaniem statystyk strony. Prawa te mogą być realizowane w dowolnym momencie wobec Administratora lub platformy Facebook. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej. Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, mogą zrezygnować z przetwarzania w celach reklamowych korzystając z linku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

5)    wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków

Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 

6)    rekrutacja

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 

7)    cele archiwalne i dowodowe

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

4.    Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

 

 

V.            Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

1)    dane przetwarzane w celu rejestracji i logowania do konta Klienta w Sklepie oraz korzystania z funkcjonalności Sklepu – do czasu usunięcia konta w Sklepie;

2)    dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

3)    dane przetwarzane w celu odstąpienia od umowy sprzedaży - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących odstąpienia – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

4)    dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z zawartą umową lub reklamacji dotyczących działania Sklepu - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;

5)    dane przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usługi E-mail Newsletter lub SMS Newsletter - przez okres niezbędny do świadczenia usługi Newsletter, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania świadczenia tej usługi przez Administratora;

6)    analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony - dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie;

7)    dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na Stronie – przez okres wskazany w sekcji Polityka Plików Cookies;

8)    dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

9)    dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;

10) dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu Facebook - do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub usunięcia profilu Administratora z ty portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu. Szczegóły usuwania danych osobowych na portalu Facebook znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/update w zakładce „Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta”;

11) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

12) dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres

                     a)     trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;

                      b)    cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

                      c)     do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

13) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

 

 

VI.         Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

 

1.      Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.

2.      Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:

1)    od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora,

2)    od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,

3)    ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

 

 

VII.       Odbiorcy danych osobowych

 

1.      Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia Państwa danym maksymalnej ochrony.

2.      Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

1)     upoważnieni  pracownicy Administratora,

2)     podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu Strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;

3)     osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;

4)     podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;

5)     banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);

6)     podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych;

7)     podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie;

8)     podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe i promocyjne;

9)     Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,

10)   inne osoby odwiedzające profil Administratora na portalu Facebook, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z komentarzem zamieszczonym na portalu Facebook;

11)   podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.    Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

 

VIII.    Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 

1.      RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi:

1)    prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2)    prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

3)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

4)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

5)    prawo do przenoszenia danych,

6)    prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

2.      Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.      Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa. 

4.      Nie wszystkie uprawnienia, o  których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

5.      Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych na stronie internetowej www.idea-nova.pl, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 

 

IX.         Postanowienia końcowe

 

1.      Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.

2.      Administrator może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni przed dokonaniem pierwszego logowania na swoje konto w Sklepie.

 

 

 

Polityka plików cookies

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej sekcji „Polityka plików cookies” znajdują zastosowanie postanowienia Polityki prywatności.

 

I.            Czym są pliki cookies?

 

1.      Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką Administrator podchodzi do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych.

3.      Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

4.      Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

5.      Podczas pierwszej wizyty na Stronie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Strony może zostać ograniczona.

 

 

II.          Do czego są używane pliki cookies?

 

1.      Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony, w tym:

1)     rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Strony;

2)     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

3)     dostosowania i optymalizacji Strony do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);

4)     zapamiętywania Państwa loginu i hasła (jeśli zaznaczą Państwo opcję zapamiętania danych logowania), aby nie wpisywać ich przy każdym logowaniu i na każdej podstronie;

5)     tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;

6)     zapisywania produktów, które umieścili Państwo w swoim koszyku lub na liście zakupowej w Sklepie;

7)     zapamiętywania historii odwiedzonych podstron na Stronie, w celu rekomendacji treści;

8)     optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

9)     tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

10)   dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Strony reklam usług i produktów firm trzecich;

11)   zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony.

2.      Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika.

 

 

III.        Jakie pliki cookies są używane na Stronie oraz jak długo są one przechowywane?

 

1.      Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia plików cookies na Stronie, wyróżniane są następujące rodzaje tych plików:

1)     cookies własne – pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług droga elektroniczną za pośrednictwem Strony;

2)     cookies zewnętrzne – pliki cookies  zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony Strony.

2.      Biorąc pod uwagę okres przechowywania plików cookies, na Stronie wykorzystywane są następujące rodzaje tych plików:

1)     cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Państwa wizyty na Stronie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności na Stronie.

2)    cookies trwałe – po odwiedzeniu Strony pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie naszej Strony będzie dla Państwa łatwiejsze.

 

 

 IV.        Usuwanie plików cookies

1.      Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.      Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

 

V.        Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?

 

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL& 
pixelpixelpixel